1

RESTER

 

เริ่มสร้างธุรกิจส่วนตัว

ตั้งแต่ อายุ 26 ปี

logo_big.png
GX_London1_all.002.jpeg

à¡éÒÍÕéนÇ´ RESTER

¡è͵Ñé§â´Â

นÒ ´Óçคì พÔณคØณ 

µÑé§áµè»Õ ค.È. 1998

(พ.È. 2541) 

â´ÂÁÕáนÇคÔ´·Ò§¡ÒÃ

พÑฒนÒÊÔนคéÒà·คâนâÅÂÕ

¨Ò¡µèÒ§»Ãะà·È

àพืèÍãËéนÇѵ¡ÃÃÁ¡ÒÃผèÍนคÅÒÂ

ÊÙèคนä·Â

 

»Ñ¨¨ØºÑน à¡éÒÍÕéนÇ´àÃÊàµÍÃì

ä´éคÃͧÊèÇนáºè§¡ÒõÅÒ´

¶Ö§ 55% ¨Ò¡ÂÍ´ÃÇÁ

·Ñ駻Ãะà·È 600 ÅéÒนºÒ·µèÍ»Õ

 

¡Ò÷ӡÒõÅÒ´´éÇÂÇÔ¸Õ CSR

ËÃืÍ

Corporate Social Responsibility 

นâºÒ¡ÒôÙáÅ

ÃѺผÔ´ªÍºµèÍÊѧคÁ 

´éÇ¡ÒÃãËéคÇÒÁªèÇÂàËÅืÍ

ãนÊèÇน§ÒนµèÒ§æ

àªèน ¡ÒÃÁͺÃèÁ

àพืèÍพèÍคéÒáÁèคéÒบริเวณ¶นน¢éÒÇÊÒÃ

¨ÓนÇน 700 คÑน

àพืèÍคÇÒÁÊǧÒÁ

à»çนÀÒพÅÑ¡Éณìà´ÕÂÇ¡Ñน

áÅะ ÁͺÃèÁá¡èพèÍคéÒáÁ่คéÒ

ºÃÔàÇณÃͺÊÇนÅØÁพÔนÕ

ÍÕ¡¨ÓนÇน 400 คÑน

 

¡ÒÃÁͺÍØ»¡Ãณì¡ÕÌÒ

á¡èâçàÃÕÂนµÒÁªนº·

¡ÒúÃÔ¨ÒคËนѧÊืÍ

ãËéËéͧÊÁØ´µèÒ§æ

¡ÒèѴͺÃÁºÃÃÂÒ¿ÃÕ

àÃืèͧ ÈÑ¡ÂÀÒพ·Ò§คÇÒÁคÔ´

ËÃืÍ Walk with me

àพืèÍà»çนáนÇ·Ò§

ãน¡ÒôÓàนÔนªÕÇÔµ

áÅะ ªèÇÂÊÃéÒ§áçºÑน´ÒÅã¨

ãËéคนÃØèนãËÁèãน¡Ò÷ӧÒน

ÁÒ¡¡ÇèÒ 33 คÃÑé§

ãนàÇÅÒ 10 »Õ·ÕèผèÒนÁÒ

â´Â

คØณ´Óçคì พÔณคØณ

ผÙé¡è͵Ñé§ (Founder)

 

»Ñ¨¨ØºÑน à¡éÒÍÕéนÇ´àÃÊàµÍÃì

ºÃÔËÒçÒนâ´Â

คØณ ÈÔÃÔÊÃÒ Í§คìµÔÅÒนน·ì

(CEO & C0-Founder)

áÅะ Âѧค§ÁÕนâºÒÂ

·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁµèÒ§æ

àพืèÍà»çน»ÃะâªนìµèÍÊѧคÁµèÍä»

2

นักเขียน

เดินตามความฝัน เพราะความรักในตัวหนังสือ

Damrong Story 102.jpg
Damrong Story 072.jpg
Damrong Story 034.jpg
Damrong Story 032.jpg
Damrong Story 001.jpg
Damrong Story 002.jpg
Damrong Story 00.jpg

3

หนังสือต่างประเทศ

นำความรู้ที่มี เผยแพร่สู่ 50 ประเทศทั่วโลก

คนไทยคนเดียว ในงาน London Book Fair

Damrong Story 053.jpg
Damrong Story 055.jpg
Damrong Story 054.jpg

4

เปิดตัวหนังสือ GeniusX

London
United Kingdom

5

งานสัมมนา

The Success 36 ครั้ง 
Walk with me 34 รอบ

I'M AN ORIGINAL CATCHPHRASE

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. This is the place for you to tell your site visitors a little bit about you and your services.

อาจารย์ดำรงค์ พิณคุณ

ผู้ให้คำปรึกษาพร้อมจัดอบรมสัมมนาในเชิงบริหารธุรกิจ และ สร้างแรงบันดาลใจ โดยอาจารย์เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจด้วยตนเองมาแล้วตั้งแต่อายุ 30 ปี โดยได้เปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจและเพิ่มศักยภาพในการทำงานของบุคลากรในองค์กรต่างๆ  
โดยแนวทางในการสัมมนาใช้หลักการการใช้สมองและ Positive Thinking สร้างความสำเร็จให้กับตนเอง ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และได้รับเชิญให้เป็นแขกรับเชิญในรายการทีวีวิทยุเป็นจำนวนมาก
อาทิเช่น รายการ “สุริวิภา” รายการ “ สยามทูเดย์  เป็นต้น

DESIGN YOUR DESTINY
ความสำเร็จ...ออกแบบได้

หลักสูตรสัมมนา 2 วัน วิธีปรับทัศนคติของผู้บริหารยุคใหม่
นำตัวเองออกจากกล่องใบใหญ่ มาสู่ "โลกแห่งความเป็นจริง"

อย่าปล่อยให้ตัวคุณ "หลงทาง"
ขณะที่คนอื่นกำลัง "ก้าวหน้า"

อย่าหยุดแค่ "อยาก" ประสบความสำเร็จ
แต่จง "เป็น" คนประสบความสำเร็จ

เมื่อ ทัศนคติ เปลี่ยน ทำให้ ความคิด เปลี่ยน
เมื่อ ความคิด เปลี่ยน ทำให้ พฤติกรรม เปลี่ยน
เมื่อ การกระทำ เปลี่ยน ทำให้ ผลลัพธ์ เปลี่ยน
ดังนั้น เมื่อต้องการให้ ผลลัพธ์" เปลี่ยน
จะต้องเปลี่ยนที่ "ทัศนคติ" ก่อน

หลักสูตร The Success นั้นสามารถดึงศักยภาพที่แท้จริงของมนุษย์ออกมาจากภายใน
โดยหลักพลังจิตใต้สำนึกของแต่ละบุคคลสโลแกนที่ว่า “ความสำเร็จออกแบบได้”
คนส่วนใหญ่ดำรงชีวิตท่ามกลางความสับสน มีคนมากมายที่ใช้ชีวิตอย่างไร้เป้าหมาย
และหาทางออกให้กับต้วเองไม่ได้ ความสำเร็จไม่สามารถมาหาเราได้เอง
เพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ใช้ หลักการคิดของสมองตนเองสู่ความถูกต้อง
และเกิดประโยชน์สุงสุด โดยรายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

เนื้อหาการสัมมนา
1.การเรียนรู้หลักการคิด วิธีการมีทัศนคติอย่างไรจึงประสบความสำเร็จ
2.เรียนรู้วิธีการนำพลังสมองออกมา เป็นพลังความคิด ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตตนเองและคนใกล้ชิด
3.การเรียนรู้หลักการคิด วิธีการมีทัศนคติอย่างไรจึงประสบความสำเร็จ
4.เรียนรู้วิธีการนำพลังสมองออกมา เป็นพลังความคิด ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตตนเองและคนใกล้ชิด
5.เรียนรู้แนวความคิดของการใช้ชีวิต และการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
6.เรียนรู้วิธีการคิดบวก Positive Thinking อย่างแท้จริง
7.ความสำเร็จทางด้านธุรกิจ ด้านการงาน ด้านการเงิน ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ และครอบครัว

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1.ล่วงรู้ความลับของพลังจิตใต้สำนึกที่ทำให้คุณเกิดพลังมหาศาล
2.วิธีการ หรือ ทางออกสู่ความสำเร็จให้กับตนเอง
3.ไขความลับของแนวคิด และกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
4.ได้รู้ถึงการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุข (Positive Thinking)
5.ได้รู้วิธีการตั้งเป็นหมายชีวิตอย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์กับชีวิต และธุรกิจ
6.ในการสัมมนานี้เราจะใช้เวลา 20 ชั่วโมง จำนวนวัน 2 วัน

หมายเหตุ ภายในงานสัมมนา
1.มีเอกสารประกอบการบรรยาย แจกฟรี
2.มีการทำ WORK SHOP
3.มี CASE  STUDY

#DamrongPinkoon

#ดำรงค์พิณคุณ
#ความสำเร็จออกแบบได้

Damrong Story 106.jpg
Damrong Story 104.jpg
Damrong Story 069.jpg
Damrong Story 070.jpg
Damrong Story 090.jpg
Damrong Story 074.jpg

I'M AN ORIGINAL CATCHPHRASE

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. This is the place for you to tell your site visitors a little bit about you and your services.

Damrong Story 071.jpg
Damrong Story 075.jpg
Damrong Story 070.jpg

8

ภาพความประทับใจ

จาก

การทำงานมากกว่า 20 ปี

Damrong Story 063.jpg
Damrong Story 004.jpg
Damrong Story 1998_019.jpg
Damrong Story 047.jpg
Damrong Story 1998_020.jpg
Damrong Story 076.jpg
Damrong Story 089.jpg
Damrong Story 088.jpg