top of page


หนังสือที่แยกแยะตัวสินค้าออกเป็นหมวดหมู่ของลูกค้า
หมวดหมู่ของผู้ผลิต และแนวทางในการจักจำหน่าย
เพราะสินค้าแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทใช้งานไม่เหมือนกัน
หลักการคิดด้านตัวสินค้าจะเป็นแนวทางให้กับนักธุรกิจ
พ่อค้า นักการตลาด นักขาย สามารถมองเห็นได้ว่า
สินค้าของตนควรจะต้องบริหารอย่างไร
ลูกค้าใช้บ่อยเพียงใด หรือสินค้าเราเหมาะกับลูกค้าประเภทไหน
หากเราไม่รู็้้ว่าเรากำลังขายสินค้าประเภทใดอยู่ในมือ
แล้วสินค้านี้จะทำให้มีเงินเป็นกอบเป็นกำได้หรือไม่
แล้วเราจะทำสำเร็จได้อย่างไร

สินค้าการตลาด Product Marketing

SKU: DTH02
฿250.00 Regular Price
฿180.00Sale Price

 • หนังสือที่แยกแยะตัวสินค้าออกเป็นหมวดหมู่ของลูกค้า
  หมวดหมู่ของผู้ผลิต และแนวทางในการจักจำหน่าย
  เพราะสินค้าแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทใช้งานไม่เหมือนกัน
  หลักการคิดด้านตัวสินค้าจะเป็นแนวทางให้กับนักธุรกิจ
  พ่อค้า นักการตลาด นักขาย สามารถมองเห็นได้ว่า
  สินค้าของตนควรจะต้องบริหารอย่างไร
  ลูกค้าใช้บ่อยเพียงใด หรือสินค้าเราเหมาะกับลูกค้าประเภทไหน
  หากเราไม่รู็้้ว่าเรากำลังขายสินค้าประเภทใดอยู่ในมือ
  แล้วสินค้านี้จะทำให้มีเงินเป็นกอบเป็นกำได้หรือไม่
  แล้วเราจะทำสำเร็จได้อย่างไร

 • I’m a Return and Refund policy. I’m a great place to let your customers know what to do in case they are dissatisfied with their purchase. Having a straightforward refund or exchange policy is a great way to build trust and reassure your customers that they can buy with confidence.

bottom of page