1

RESTER

 

เริ่มสร้างธุรกิจส่วนตัว

ตั้งแต่ อายุ 26 ปี

à¡éÒÍÕéนÇ´ RESTER

¡è͵Ñé§â´Â

นÒ ´Óçคì พÔณคØณ 

µÑé§áµè»Õ ค.È. 1998

(พ.È. 2541) 

â´ÂÁÕáนÇคÔ´·Ò§¡ÒÃ

พÑฒนÒÊÔนคéÒà·คâนâÅÂÕ

¨Ò¡µèÒ§»Ãะà·È

àพืèÍãËéนÇѵ¡ÃÃÁ¡ÒÃผèÍนคÅÒÂ

ÊÙèคนä·Â

 

»Ñ¨¨ØºÑน à¡éÒÍÕéนÇ´àÃÊàµÍÃì

ä´éคÃͧÊèÇนáºè§¡ÒõÅÒ´

¶Ö§ 55% ¨Ò¡ÂÍ´ÃÇÁ

·Ñ駻Ãะà·È 600 ÅéÒนºÒ·µèÍ»Õ

 

¡Ò÷ӡÒõÅÒ´´éÇÂÇÔ¸Õ CSR

ËÃืÍ

Corporate Social Responsibility 

นâºÒ¡ÒôÙáÅ

ÃѺผÔ´ªÍºµèÍÊѧคÁ 

´éÇ¡ÒÃãËéคÇÒÁªèÇÂàËÅืÍ

ãนÊèÇน§ÒนµèÒ§æ

àªèน ¡ÒÃÁͺÃèÁ

àพืèÍพèÍคéÒáÁèคéÒบริเวณ¶นน¢éÒÇÊÒÃ

¨ÓนÇน 700 คÑน

àพืèÍคÇÒÁÊǧÒÁ

à»çนÀÒพÅÑ¡Éณìà´ÕÂÇ¡Ñน

áÅะ ÁͺÃèÁá¡èพèÍคéÒáÁ่คéÒ

ºÃÔàÇณÃͺÊÇนÅØÁพÔนÕ

ÍÕ¡¨ÓนÇน 400 คÑน

 

¡ÒÃÁͺÍØ»¡Ãณì¡ÕÌÒ

á¡èâçàÃÕÂนµÒÁªนº·

¡ÒúÃÔ¨ÒคËนѧÊืÍ

ãËéËéͧÊÁØ´µèÒ§æ

¡ÒèѴͺÃÁºÃÃÂÒ¿ÃÕ

àÃืèͧ ÈÑ¡ÂÀÒพ·Ò§คÇÒÁคÔ´

ËÃืÍ Walk with me

àพืèÍà»çนáนÇ·Ò§

ãน¡ÒôÓàนÔนªÕÇÔµ

áÅะ ªèÇÂÊÃéÒ§áçºÑน´ÒÅã¨

ãËéคนÃØèนãËÁèãน¡Ò÷ӧÒน

ÁÒ¡¡ÇèÒ 33 คÃÑé§

ãนàÇÅÒ 10 »Õ·ÕèผèÒนÁÒ

â´Â

คØณ´Óçคì พÔณคØณ

ผÙé¡è͵Ñé§ (Founder)

 

»Ñ¨¨ØºÑน à¡éÒÍÕéนÇ´àÃÊàµÍÃì

ºÃÔËÒçÒนâ´Â

คØณ ÈÔÃÔÊÃÒ Í§คìµÔÅÒนน·ì

(CEO & C0-Founder)

áÅะ Âѧค§ÁÕนâºÒÂ

·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁµèÒ§æ

àพืèÍà»çน»ÃะâªนìµèÍÊѧคÁµèÍä»

2

นักเขียน

เดินตามความฝัน เพราะความรักในตัวหนังสือ

คนไทยคนเดียว ในงาน London Book Fair

3

หนังสือต่างประเทศ

นำความรู้ที่มี เผยแพร่สู่ 50 ประเทศทั่วโลก

4

เปิดตัวหนังสือ GeniusX

London
United Kingdom

5

งานสัมมนา

The Success 36 ครั้ง 
Walk with me 34 รอบ

อาจารย์ดำรงค์ พิณคุณ

ผู้ให้คำปรึกษาพร้อมจัดอบรมสัมมนาในเชิงบริหารธุรกิจ และ สร้างแรงบันดาลใจ โดยอาจารย์เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจด้วยตนเองมาแล้วตั้งแต่อายุ 30 ปี โดยได้เปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจและเพิ่มศักยภาพในการทำงานของบุคลากรในองค์กรต่างๆ  
โดยแนวทางในการสัมมนาใช้หลักการการใช้สมองและ Positive Thinking สร้างความสำเร็จให้กับตนเอง ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และได้รับเชิญให้เป็นแขกรับเชิญในรายการทีวีวิทยุเป็นจำนวนมาก
อาทิเช่น รายการ “สุริวิภา” รายการ “ สยามทูเดย์  เป็นต้น

DESIGN YOUR DESTINY
ความสำเร็จ...ออกแบบได้

หลักสูตรสัมมนา 2 วัน วิธีปรับทัศนคติของผู้บริหารยุคใหม่
นำตัวเองออกจากกล่องใบใหญ่ มาสู่ "โลกแห่งความเป็นจริง"

อย่าปล่อยให้ตัวคุณ "หลงทาง"
ขณะที่คนอื่นกำลัง "ก้าวหน้า"

อย่าหยุดแค่ "อยาก" ประสบความสำเร็จ
แต่จง "เป็น" คนประสบความสำเร็จ

เมื่อ ทัศนคติ เปลี่ยน ทำให้ ความคิด เปลี่ยน
เมื่อ ความคิด เปลี่ยน ทำให้ พฤติกรรม เปลี่ยน
เมื่อ การกระทำ เปลี่ยน ทำให้ ผลลัพธ์ เปลี่ยน
ดังนั้น เมื่อต้องการให้ ผลลัพธ์" เปลี่ยน
จะต้องเปลี่ยนที่ "ทัศนคติ" ก่อน

หลักสูตร The Success นั้นสามารถดึงศักยภาพที่แท้จริงของมนุษย์ออกมาจากภายใน
โดยหลักพลังจิตใต้สำนึกของแต่ละบุคคลสโลแกนที่ว่า “ความสำเร็จออกแบบได้”
คนส่วนใหญ่ดำรงชีวิตท่ามกลางความสับสน มีคนมากมายที่ใช้ชีวิตอย่างไร้เป้าหมาย
และหาทางออกให้กับต้วเองไม่ได้ ความสำเร็จไม่สามารถมาหาเราได้เอง
เพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ใช้ หลักการคิดของสมองตนเองสู่ความถูกต้อง
และเกิดประโยชน์สุงสุด โดยรายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

เนื้อหาการสัมมนา
1.การเรียนรู้หลักการคิด วิธีการมีทัศนคติอย่างไรจึงประสบความสำเร็จ
2.เรียนรู้วิธีการนำพลังสมองออกมา เป็นพลังความคิด ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตตนเองและคนใกล้ชิด
3.การเรียนรู้หลักการคิด วิธีการมีทัศนคติอย่างไรจึงประสบความสำเร็จ
4.เรียนรู้วิธีการนำพลังสมองออกมา เป็นพลังความคิด ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตตนเองและคนใกล้ชิด
5.เรียนรู้แนวความคิดของการใช้ชีวิต และการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
6.เรียนรู้วิธีการคิดบวก Positive Thinking อย่างแท้จริง
7.ความสำเร็จทางด้านธุรกิจ ด้านการงาน ด้านการเงิน ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ และครอบครัว

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1.ล่วงรู้ความลับของพลังจิตใต้สำนึกที่ทำให้คุณเกิดพลังมหาศาล
2.วิธีการ หรือ ทางออกสู่ความสำเร็จให้กับตนเอง
3.ไขความลับของแนวคิด และกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
4.ได้รู้ถึงการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุข (Positive Thinking)
5.ได้รู้วิธีการตั้งเป็นหมายชีวิตอย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์กับชีวิต และธุรกิจ
6.ในการสัมมนานี้เราจะใช้เวลา 20 ชั่วโมง จำนวนวัน 2 วัน

หมายเหตุ ภายในงานสัมมนา
1.มีเอกสารประกอบการบรรยาย แจกฟรี
2.มีการทำ WORK SHOP
3.มี CASE  STUDY

#DamrongPinkoon

#ดำรงค์พิณคุณ
#ความสำเร็จออกแบบได้

6

งานสัมมนา

Creative Marketing

8

ภาพความประทับใจ

จาก

การทำงานมากกว่า 20 ปี

Contact Us

Damrong Pinkoon CO.,Ltd

Samyan Mitrtown 24 Floor,

Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

pinkoon123@gmail.com

Tel. 088-555-2455

We Accept

© Copyright 2017 by Damrong Pinkoon

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Twitter Social Icon